Religion Tours

(0)

17-Day Glorious Beijing Kashgar Urumqi Turpan Dunhuang Xian Shanghai Tour

Cover Beijing (now the capital of China), Xian (an important historical city & ancient capital for 13 dynasties of China), and Shanghai (China's emerging global financial hub) and the important cities along the Ancient Silk Road: Kashgar, Urumqi, Turpan and Dunhuang.

TBA*Per person

Book Now

(0)

11-Day Sensational Lanzhou Xiahe Zhangye Badain Jaran Desert Jiayuguan Dunhuang Tour

Visit Binglingsi Grottoes, Labrang Monastery, Zhangye Rainbow Mountains, Badain Jaran Desert, Jiayuguan Pass and Mogao Caves.

TBA*Per person

Book Now

(0)

18-Day Outstanding Lanzhou Xiahe Xining Zhangye Jiayuguan Dunhuang Turpan Urumqi Kashgar Tour

Explore the important and extraordinary cities along the ancient Silk Road.

TBA*Per person

Book Now