aerial shots in Jiabang Terraced Fields

Jiabang Terraced Fields